subskrypcja biuletynu

 

 Login  
 Hasło

nowość Monitoring akcjonariatu

Wersja demonstracyjna


REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISÓW ANALITYCZNO - INFORMACYJNYCH PROWADZONYCH I OFEROWANYCH PRZEZ Analizy Online S.A.

§ 1. Zasady ogólne
 1. Serwisy prowadzone są przez firmę Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10A zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000360084.

 2. Przez Serwisy rozumie się produkty oferowane przez Analizy Online S.A., zawierające odpowiednie informacje oraz analizy.

 3. Serwisy dzielą się na płatne i bezpłatne.

 4. Uważa się, że każda osoba, która korzysta z Serwisów - zarówno płatnych jak i bezpłatnych zapoznała się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego treść i zobowiązuje się go przestrzegać.

 5. Przez korzystanie z Serwisów rozumie się w szczególności: wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie i postaci, na własne lub cudze potrzeby treści zawartych w Serwisach.

 6. Zawartość Serwisów tworzona jest na podstawie informacji pochodzących z ogólnie dostępnych źródeł, w tym od podmiotów, które statutowo zajmują się działalnością analizowaną przez firmę Analizy Online S.A.

 7. Zawartość Serwisów ma charakter dynamiczny i ulega zmianom w zakresie udostępnianych informacji oraz funkcjonalności. Analizy Online S.A. zastrzega sobie prawo do zmian w tym zakresie, w szczególności, dotyczy to rozbudowy lub likwidacji dowolnej funkcji zawartej w Serwisie.

§ 2. Odpowiedzialność prowadzącego serwis
 1. Analizy Online S.A. dokłada wszelkich starań aby treść Serwisów była rzetelna i wiarygodna.

 2. Analizy Online S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z wykorzystania informacji, analiz, opinii i narzędzi analitycznych zawartych w Serwisach.

 3. Informacje zawarte w Serwisach nie stanowią oferty, rekomendacji ani reklamy analizowanych produktów jak również instytucji je oferujących. Zawartość Serwisów jest jedynie zbiorem informacji, własnych analiz, statystyk i opracowań, które są udostępniane zainteresowanym. W szczególności informacje zawarte w Serwisach nie są czynnościami doradztwa inwestycyjnego, określonymi w ustawie O Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.

 4. Firma Analizy Online S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, w szczególności wywołane przez osoby trzecie, które pozostają poza jej kontrolą, a które mogłyby mieć wpływ na treści zawarte w Serwisach.

 5. Firma Analizy Online S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z braku dostępu do Serwisów, gdy brak dostępu spowodowany jest okolicznościami leżącymi po stronie osób trzecich, pozostających poza jej kontrolą lub spowodowane są działaniem siły wyższej.

 6. Firma Analizy Online S.A. zastrzega sobie prawo do przerw w dostępach do Serwisów, które mogą być spowodowane, w szczególności: konserwacją sprzętu, modyfikacjami w działaniu Serwisów, itp.

 7. W przypadku, gdy dostęp do Serwisów będzie niemożliwy z winy leżącej po stronie firmy Analizy Online S.A. zobowiązuje się ona, na pisemne żądanie użytkownika, do zwrotu części abonamentu w wysokości 1/30 abonamentu miesięcznego za każdy dzień braku dostępu do Serwisu.

§ 3. Prawa autorskie
 1. Zawartość Serwisów, w tym w szczególności: materiały pisemne i graficzne są chronione na ogólnych zasadach, przez przepisy prawa autorskiego. Każdy użytkownik ma obowiązek ich przestrzegania.

 2. Zawartość Serwisów może być wykorzystywana przez jego użytkowników jedynie dla osobistego celu. W szczególności zabronione jest kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub udostępnianie osobom trzecim elementów, treści i opinii zawartych w Serwisie, bez pisemnej zgody firmy Analizy Online S.A.

 3. Odstępstwa od zasady zawartej § 3, ust 2, regulowane są dwustronną umową pomiędzy Analizy Online S.A. a klientem.

§ 4. Ochrona danych osobowych
 1. Użytkownicy Serwisów poprzez udostępnienie danych osobowych przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 2. Zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 - użytkownik wypełniając formularze na temat własnych danych osobowych wyraża zgodę na przechowywanie tych informacji w bazie danych firmy Analizy Online S.A.

 3. Dane osobowe wykorzystywane są jedynie w celu realizacji zamówień i usług świadczonych przez prowadzącego Serwis. Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim.

 4. Użytkownik ma prawo do sprawdzenia danych zawartych w bazie i ewentualnego ich poprawienia lub usunięcia.

§ 5. Postanowienia końcowe
 1. W przypadku zawarcia umowy odpłatnego użytkowania jednego z Serwisów, szczegółowe warunki współpracy (w tym opłaty) regulować będzie umowa pomiędzy prowadzącym Serwis a użytkownikiem. Umowa taka ma charakter nadrzędny nad postanowieniami niniejszego regulaminu.

 2. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego Regulaminu rozstrzyga właściwy sąd powszechny.

 3. Wszelkie zmiany Regulaminu zamieszczone będą w Serwisie i wchodzą w życie z dniem publikacji chyba, że umowa pomiędzy prowadzącym Serwis i użytkownikiem stanowi inaczej.


   
metodologia    o firmie    zasady użytkowania    kontakt    
Serwis nie jest serwisem czasu rzeczywistego.
Dane giełdowe dostarcza Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright by Analizy Online S.A. 2000-2016