subskrypcja biuletynu

 

 Login  
 Hasło

nowość Monitoring akcjonariatu

Wersja demonstracyjna

Źródła danych

 1. Dane o akcjonariacie prezentowane w Holderze pochodzą z następujących źródeł:

  • sprawozdania roczne i półroczne funduszy inwestycyjnych,
  • sprawozdania roczne i półroczne funduszy emerytalnych,
  • sprawozdania roczne i półroczne ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych,
  • sprawozdania zagranicznych funduszy inwestycyjnych lokujących środki na rynkach wschodzących,
  • sprawozdania finansowe spółek publicznych,
  • komunikaty spółek publicznych (znaczne pakiety, transakcje osób powiązanych, akcjonariusze powyżej 5% głosów na WZA, inne).

 2. Z uwagi na charakter prezentowanych danych, a przede wszystkim z uwagi na ich wiarygodność i przydatność, w Holderze stosujemy następujące zasady:

  1. Stany posiadania akcji pozyskiwane z poniższych źródeł mają znaczenie nadrzędne:
  • komunikaty o przekroczeniu przez akcjonariuszy ustawowych progów w głosach na WZA,
  • sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych, emerytalnych, ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

  1. Charakter podrzędny, służący aktualizacji powyższych danych spełniają informacje, których źródłem są:
  • komunikaty spółek o akcjonariuszach obecnych na WZA,
  • sprawozdania finansowe spółek.

 3. Z uwagi na fakt, że na WZA nie musi być zarejestrowany cały posiadany przez akcjonariusza pakiet akcji, w prezentowanych w Holderze danych bierzemy pod uwagę jedynie stany posiadania akcji na WZA przewyższające lub równe ilości podanej w sprawozdaniu finansowym funduszu lub w odpowiednim komunikacie spółki.

 4. Dane ze sprawozdań finansowych spółki mają charakter wtórny w stosunku do komunikatów o przekroczeniu progów ustawowych, dlatego też są one wykorzystywane przede wszystkim do weryfikacji i uzupełniania stanów posiadania przez osoby zarządzające i nadzorujące (insiderzy).

 5. Przy obliczaniu freefloat'u, zakładamy, że informacja o stanie posiadania przez akcjonariusza pakietu poniżej 5% głosów na WZA jest ważna przez 13 kolejnych miesięcy od daty operacji na papierach (lub daty powiadomienia o stanie posiadania). Po tym okresie wyliczony freefloat nie uwzględnia takich pakietów.

Opis zagadnień i danych zamieszczonych na stronie poświęconej wybranej spółce

 1. Notowania

  • ostatni kurs (kurs zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej),
  • aktualna liczba akcji (liczba akcji spółki, podawana za cedułą GPW),
  • kapitalizacja

 2. Historia transakcji pakietowych

  • Data zawarcia transakcji,
  • kurs,
  • wartość transakcji,
  • procent kapitału spółki

 3. Najnowsze zmiany w akcjonariacie

  Pięć najnowszych informacji o stanie posiadania akcjonariuszy. W tabeli jest zawarta:
  • nazwa akcjonariusza,
  • data operacji (data, w której akcjonariusz zawarł transakcję lub opublikował informację o stanie posiadania akcji),
  • liczba aktualnie posiadanych akcji (liczba akcji, którą podał akcjonariusz lub spółka w komunikacie),
  • ewentualna zmiana zaangażowania (zmiana liczona w stosunku do ostatniej opublikowanej przez akcjonariusza lub spółkę informacji o stanie posiadania),
  • rodzaj posiadanych papierów (akcje, GDR lub ADR),
  • procent kapitału spółki (udział akcjonariusza w kapitale spółki na dzień dzisiejszy).

 4. Struktura akcjonariatu

  Na podstawie informacji o stanie posiadania akcji przez zidentyfikowanych akcjonariuszy, tworzona jest struktura akcjonariatu z podziałem na kilka grup.

  Podział akcjonariuszy:
  • inwestorzy branżowi (strategiczni),
  • inwestorzy finansowi,
  • osoby powiązane (nadzorujące i zarządzające),
  • emitent,
  • Skarb Państwa.

  Wśród wszystkich kategorii dokonujemy wyszczególnienia akcjonariuszy posiadających powyżej 5% kapitału spółki. Na podstawie przypisanych do inwestorów akcji oraz ogólnej liczby akcji wyliczany jest tzw. freefloat. Na potrzeby Holdera jest to różnica pomiędzy zidentyfikowanymi akcjami a ogólną liczbą akcji.

  W tej części prezentowana jest również struktura akcjonariatu według kraju inwestora (inwestorzy krajowi i zagraniczni), oraz osobowości prawnej (osoby prawne i fizyczne).


 5. Najwięksi akcjonariusze

  Jest to najważniejsza część informacji o akcjonariacie spółki. Opisujemy w niej szczegółowo wszystkich zidentyfikowanych akcjonariuszy. Do nazwy akcjonariusza przypisujemy:
  • ilość posiadanych akcji,
  • datę transakcji lub datę opublikowania informacji o stanie posiadania,
  • zmianę posiadania względem stanu poprzedniego,
  • udział akcjonariusza w kapitale spółki.

  Na podstawie powyższych informacji obliczamy stan posiadania trzech, pięciu i dziesięciu największych akcjonariuszy.
  Ponieważ pomiędzy akcjonariuszami istnieją powiązania kapitałowe, na potrzeby prezentowanych danych stan posiadania przypisujemy podmiotowi dominującemu, wgląd w szczegóły możliwy jest po wejściu w podpiętą do linku stronę.


 6. Wiadomości o zmianach w akcjonariacie

  Wyselekcjonowane komunikaty spółki dotyczące zmian w jej akcjonariacie.
   
metodologia    o firmie    zasady użytkowania    kontakt    
Serwis nie jest serwisem czasu rzeczywistego.
Dane giełdowe dostarcza Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright by Analizy Online S.A. 2000-2016